ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

Η μόνη οριστική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης έχει πλέον καθιερωθεί ως η αντιμετώπιση εκλογής. Υπάρχουν δύο μέθοδοι που εφαρμόζονται η διακοιλιακή προσπέλαση (TAPP) και η εξωπεριτοναϊκή (TEP). Οι δύο επιλογές είναι δόκιμες και καθεμία έχει τα πλεονεκτήματά της. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί το χειρουργείο λαπαροσκοπικά και απαιτείται ανοιχτή προσπέλαση. Τόσο στη λαπαροσκοπική προσέγγιση όσο και στην ανοιχτή, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πλέγματος.

  • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ

    Στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης υπάρχουν δύο επιλογές προσπέλασης. Στη διακοιλιακή προπεριτοναΙκή προσπέλαση (TAPP), ο χειρουργός εισέρχεται μέσα στην κοιλιά όπως συμβαίνει και σε άλλα λαπαροσκοπικά χειρουργεία (πχ λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή). Στην ολική εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση (TEP), ο χειρουργός δεν ανοίγει το περιτόναιο (η λεπτή μεμβράνη που επενδύει τα όργανα της κοιλίας) και επομένως δεν εισέρχεται εντός της κοιλίας. Παραδοσιακά η λαπαροσκοπική τεχνική είχε ένδειξη σε αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες ή σε περίπτωση κήλης που είχε χειρουργηθεί και υποτροπίασε. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου αποτελεί δόκιμη επιλογή και για μονήρη βουβωνοκήλη.

    Read More